Over Youth for Love

Het project “Youth for Love” (Y4L) 2, medegefinancierd door het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap (REC) van de Europese Unie, is gericht op het voorkomen, opsporen en aanpakken van geweld onder leeftijdsgenoten (14-18 jaar) in 5 lokale gemeenschappen in 4 Europese landen (Italië, België, Griekenland, Roemenië), door de aanname van positief gedrag te bevorderen en door jongeren, gezinnen, onderwijsprofessionals en leden van de gemeenschap in het algemeen te betrekken bij gemeenschapsinitiatieven, die worden ontwikkeld en geleid door jongeren om het probleem te voorkomen en aan te pakken. Het project is de consequente voortzetting van het vorige project, Y4L, dat tussen 2019 en 2021 in dezelfde landen werd uitgevoerd, en dat sterk gericht was op gendergerelateerd geweld en schoolgerelateerd gendergerelateerd geweld (SRGBV).

Hieronder en in het volgende deel vindt u de details van de twee projecten

Y4L – In 2009 heeft het Europees Parlement de lidstaten opgeroepen “maatregelen te nemen ter voorkoming van gendergerelateerd geweld onder jongeren door te voorzien in gerichte voorlichtingscampagnes en een betere samenwerking tussen de betrokken partijen en de verschillende kringen die met dit verschijnsel te maken hebben, zoals gezinnen, scholen, de openbare ruimte en de media”. Onderwijs speelt inderdaad een sleutelrol bij het bestrijden van de negatieve sociale normen die aan de basis liggen van gendergerelateerd geweld. Tieners hebben minder zelfbeschermingsmechanismen en zijn bijzonder kwetsbaar om gewelddadig gedrag te bestendigen en/of er het slachtoffer van te worden. Ondanks het feit dat er in alle EU lidstaten wetgevende initiatieven zijn genomen om geweld en misbruik te bestrijden, blijven de adolescentenjaren grotendeels ongedekt door het gebrek aan beleid gericht op deze leeftijdsgroep en het feit dat veel van de ingevoerde acties geen genderperspectief integreren en geen rekening houden met de culturele referentiecontexten. In dit scenario heeft Youth for Love als doel het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een geïntegreerd onderwijsprogramma voor middelbare scholen in 4 Europese landen (Roemenië, Italië, België en Griekenland) om bij te dragen aan de preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld onder tieners door ondersteuning en bewustwording van zowel middelbare scholieren als onderwijsprofessionals met betrekking tot het bestaan, de onaanvaardbaarheid, de gevolgen en de toe te passen beheers-procedures in gevallen van gendergerelateerd geweld.

Y4L2 – De WHO erkent geweld door jongeren als een belangrijk volksgezondheids-probleem. Jongerengeweld kan vele vormen aannemen, waaronder fysiek, verbaal, psychologisch en seksueel. Het UNICEF-rapport 2018 “An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools” laat zien dat de helft van de leerlingen tussen 13 en 15 jaar binnen een jaar te maken krijgt met pesten of fysieke gevechten. De strategie van de Raad van Europa inzake de rechten van het kind 2016-2021 heeft geweldpreventie aangemerkt als een van de vijf prioritaire gebieden om de bevordering van de rechten van het kind te waarborgen. Uit onderzoek blijkt dat er tal van risicofactoren zijn die sterk samenhangen met geweld door jongeren en die zich op verschillende niveaus voordoen: individueel niveau (d.w.z. persoonlijkheids- en gedragsfactoren), gezins- en hechtrelatieniveau (d.w.z. negatieve invloed van leeftijdgenoten, gebrek aan sociale banden, slechte ouder-kindrelaties, antisociaal gedrag van ouders enz.) en gemeenschaps- en samenlevingsniveau (d.w.z. geringe sociale cohesie, ongelijkheid, onveiligheid, gender- en culturele normen) (Center for Disease Control and Prevention, WHO, 2015). Net als bij risicofactoren, kunnen ook beschermende factoren op deze verschillende niveaus worden opgebouwd om de kans op geweld door jongeren te verkleinen. Daarom zal het Y4L 2-project, op basis van dit bewijs en de lessen die zijn geleerd uit het vorige project, de goedkeuring bevorderen van een brede multi-stakeholderbenadering waarbij actoren worden betrokken die normaal gesproken niet samenwerken, zoals jongeren, ouders, onderwijsprofessionals (school en gemeenschap), verenigingen, particuliere dienstverleners (particuliere en derde sector), openbare diensten en autoriteiten (publieke sector) op lokaal, nationaal en EU-niveau.

Meer info