Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν “μέτρα για την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο μεταξύ των νέων, μέσω της παροχής στοχευμένων εκστρατειών εκπαίδευσης και της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των διαφορετικών κύκλων που επηρεάζονται από το φαινόμενο, όπως οι οικογένειες, τα σχολεία, ο δημόσιος χώρος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης”. Πράγματι, η εκπαίδευση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο να θέτει υπό αμφισβήτηση τις αρνητικές κοινωνικές νόρμες που οδηγούν στη βία με βάση το φύλο. Οι έφηβοι έχουν πιο αδύναμους μηχανισμούς αυτοπροστασίας και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο να διαιωνίζουν βίαιες συμπεριφορές ή / και να υποβάλλονται σε βίαιες συμπεριφορές. Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας και της κακοποίησης, τα χρόνια της εφηβείας δεν καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης πολιτικών που στοχεύουν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και του γεγονότος ότι πολλές από τις δράσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή δεν ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και δεν λαμβάνουν υπόψη τα πολιτιστικά πλαίσια αναφοράς.

Όπως επιβεβαιώνεται από αρκετές μελέτες και από την εμπειρία των οργανώσεων-εταίρων του έργου, η βία με βάση το φύλο προκαλείται από στερεότυπα και προκαταλήψεις, έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις “υγιείς” σχέσεις και το γεγονός ότι είναι ευρέως αποδεκτό ότι η βία είναι ένα φαινόμενο διαγενεακό, που περνάει από τη μια γενιά στην άλλη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, το Youth for Love έχει στόχο να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Λύκεια σε 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ρουμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Ελλάδα) για να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο μεταξύ των εφήβων, παρέχοντας υποστήριξη και ευαισθητοποίηση τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την ύπαρξη, τη μη αποδοχή, τις συνέπειες και τις διαδικασίες διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις βίας με βάση το φύλο.

Διαβάστε περισσότερα