Πώς προστατεύεται και προωθείται η προστασία των νέων και των παιδιών;

Τα συμφέροντα, η ασφάλεια, η ισότητα και ο σεβασμός του παιδιού είναι οι βασικές αρχές αυτού του έργου, έτσι οι εταίροι μοιράστηκαν και υπέγραψαν ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής και κανόνων, το οποίο θα πρέπει να σεβαστούν όλοι οι εργαζόμενοι, σύμβουλοι, εθελοντές και επαγγελματίες που εργάζονται άμεσα με τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τα ακόλουθα έγγραφα και πολιτικές:

1) “Πολιτική Προστασίας του Παιδιού” της ActionAid, η οποία ρυθμίζει τη θέση μας όσον αφορά την προστασία όλων των παιδιών και των εφήβων με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια των εργασιών και των έργων μας. Η ActionAid θεωρεί ως κορυφαίες προτεραιότητες: 1) Το βέλτιστο συμφέρον και την ασφάλεια του παιδιού. 2) Την ισότητα και την έλλειψη διακρίσεων. 3) Την ελευθερία έκφρασης. 4) Το σεβασμό της γνώμης του παιδιού σε όλα τα θέματα που το αφορούν. 4) Την ενεργή συμμετοχή των παιδιών.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής προστασίας του παιδιού είναι διαθέσιμο εδώ (Link to website AA or document)

2) Μια λειτουργική κατανομή της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: κάθε δραστηριότητα του έργου που αφορά άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους έχει αναλυθεί σε σχέση με τις αρχές της πολιτικής για την προστασία του παιδιού ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτές κατά την υλοποίησή της. Ειδικότερα, το έγγραφο εξηγεί:

– Το ρόλο (και τα όρια) των εκπαιδευτικών και των εμψυχωτών που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές και των αρχών ή διαδικασιών που θα πρέπει να σέβονται.

– Τις διαδικασίες και τους κανόνες που υπάρχουν ήδη στα σχολεία, ιδίως όσον αφορά περιπτώσεις βίας οι οποίες θα πρέπει να αναφερθούν στο σχολείο, στην οικογένεια ή τις αρχές.

– Συμβουλές για συμπεριληπτική και χωρίς διακρίσεις χρήση της γλώσσας.

Το τελικό εσωτερικό έγγραφο, συμφωνημένο από τους εταίρους και σε συμφωνία με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος από τον Σεπτέμβριο του 2019.

3) Το έγγραφο “Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και άδεια για τη διάδοση εικόνων, ήχων και μαρτυριών” το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.